top of page

פרופ' גיא מונדלק

ראש המכון

גיא מונדלק מכהן כמנהל האקדמי של המכון למשפט ופילנתרופיה. הוא פרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב, במינוי משותף בפקולטה למשפטים ובחוג ללימודי עבודה בבית הספר לחברה ומדיניות בפקולטה למדעי החברה (ראש החוג מאז 2019).

הוא מחזיק בקתדרה על שם ברנרד ואודרי רפופורט לסוציולוגיה של העבודה. תחומי המחקר וההוראה שלו סובבים את חווית העבודה – דיני עבודה, יחסי עבודה קיבוציים, איסור אפליה והבטחת שוויון הזדמנויות בעבודה, אסדרת עבודה בשרשראות ערך גלובליות, הגירת עבודה, זכויות חברתיות ויסודות המשפט במדינת הרווחה.


גישתו המחקרית בוחנת את היחסים שבין החברה למשפט – כיצד מניעים שינוי משפטי, ומהי השפעת המשפט על התנהגות שחקנים בזירה הפוליטית, ובזירה הארגונית. בחינה זו תרמה לספרו על התארגנות עובדים בהוצאת ארגון העבודה הבינלאומי  שמשווה את מעמדן של התארגנויות עובדים חדשות בישראל ובמדינות אירופה (2020), ולמחקר הנוכחי שעוסק בעליית פרופסיות שמפרשות ומיישמות את דיני העבודה בארגונים, תוך שילוב של תאוריה ארגונית וחקר המשפט. בפעילותו הציבורית הוא חבר בוועדה המייעצת של נציבות שוויון הזדמנויות, והיה חבר בהנהלות של ארגונים חברתיים בעיקר בתחום של עבודה. הוא משמש כחבר מערכת של כתב העת של ארגון העבודה הבינלאומי ואחראי על המאמרים בתחום דיני עבודה ויחסי עבודה.

bottom of page