top of page

ד"ר נועה קראוז-להב

חוקרת, מנהלת תכנית פילנתרופיה מוסדית (קרנות), ומשתלמת בתר דוקטורט

נועה עוסקת במחקר סוציולוגי של פילנתרופיה של בעלי.ות יכולת ושל קרנות וארגונים פילנתרופיים בישראל. במסגרת השתלמות בתר דוקטורט בהדרכת פרופ' נטע זיו, היא חוקרת סוגיות של פילנתרופיה ומגדר, ואת הדרכים בהן תפקידן המשתנה והשפעתן הגוברת של נשים בשדה פילנתרופית העילית עשויים לעצב ולהשפיע על הזירה הפילנתרופית, על חברה אזרחית והמרחב הדמוקרטי בישראל. קודם לכן הובילה נועה את המחקר של פילנתרופיה מוסדית בישראל, במסגרת שת"פ בינלאומי של פרויקט ה-Global Philanthropy Report - מחקר שהצביע על המאפיינים, דרכי הפעולה, התפישות המנחות ותהליכי קבלת החלטות של קרנות פילנתרופיות, ועל משמעויות סוציו-פוליטיות ותרבותיות של פעילותן בהקשר הישראלי.


לנועה תואר שלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה (אוני' תל אביב), תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה (אוני' תל אביב) ותואר שני במדיניות ציבורית (אוני' תל אביב). עבודת הדוקטורט שלה, בהנחיית פרופ' אדריאנה קמפ, עסקה בדרכים בהן שדה פילנתרופית העילית הישראלי מושפע ומגיב לתהליכי שינוי סוציו-פוליטיים, כלכליים ותרבותיים. בעבר מילאה נועה מספר תפקידי ניהול וייעוץ בשדה הפילנתרופיה התאגידית והפרטית.


bottom of page