top of page

ד"ר אסנת חזן

חוקרת, מנהלת מעבדת המחקר לנתוני פילנתרופיה

אסנת עורכת מחקר אקונומטרי בנושאי מימון והטבת מס לתורמים, מעבדת נתונים כמותיים ממגוון מקורות אודות הפילנתרופיה בישראל תוך שיתוף פעולה עם חוקרים ואנשי שטח, ומובילה את הכנת שנתון העמותות כולל טיוב תשתית הנתונים המנהליים בישראל במסגרת שיתוף פעולה עם רשות התאגידים.


בעבר, אסנת עבדה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמומחית לכלכלת המגזר השלישי. שם הובילה את הכנת חשבון הלווין למלכ"רים המשולב במערכת החשבונות הלאומיים; ניהלה מקצועית מספר סקרים יעודים, וערכה מחקרים אקונומטריים עצמאיים אודות יחסי הגומלין בין ארגוני מגזר שלישי, פילנתרופיה פרטית והמגזר הממשלתי. במקביל, החל משנת 2009 אסנת מרצה כעמיתת הוראה באוניברסיטה העברית בירושלים בקורסים שונים בתחום תיאוריות ארגוניות בתוכניות בוגר ומוסמך בבית הספר למנהל עסקים ובתוכנית לניהול מלכ"רים בבית הספר לעבודה סוציאלית.


bottom of page