top of page

פילנתרופיה והשקעות אימפקט במימון מודל חברתי של התחדשות עירונית


האם וכיצד מימון פילנתרופי והשקעות אימפקט מסייעים להתחדשות עירונית בישראל? מחקר זה עוסק במיזמי התחדשות עירונית שמיישמים ׳מודל חברתי׳ בישראל, כלומר, כוללים במסגרת ההתחדשות העירונית התייחסות להיבטים חברתיים, לצד פעולות הליבה הסטנדרטיות (חידוש פיזי של מבני מגורים ויצירת יחידות דיור חדשות). הטמעת היבטים חברתיים בפרויקטים מסוג זה דורשת גיוס מימון מיוחד. פילנתרופיה והשקעות אימפקט מהוות שני מקורות פוטנציאליים למתן מענה שכזה. במסגרת עבודה זו נבקש להדגים ולאפיין את אפיקי המימון למודל חברתי של התחדשות עירונית, על מרכיביו השונים, ככל שהם מתממשים כיום בישראל.


מחקר זה נערך על ידי אורי אטינגר, פרופ' נטע זיו וגליה פיט במסגרת שיתוף פעולה בין מרכז הגר לבין המכון למשפט ופילנתרופיה, ופורסם בנובמבר 2022.
Comments


bottom of page