top of page

נתינה פילנתרופית לישראל: מענקי קרנות וגופים מוסדיים אמריקנים לארגונים חברתיים בישראל


תרומות מחו"ל מהוות יותר ממחצית מכלל התרומות לארגונים חברתיים בישראל. משום כך, היקף הנתינה הפילנתרופית מארה"ב לישראל מעורר סקרנות מתמדת בקרב חוקרים ואנשי מקצוע כאחד; דו"ח זה שופך אור על שתי שאלות בסיסיות: אילו סוגי ארגונים אמריקנים תורמים כספים לארגונים חברתיים בישראל? ומה היקף התרומות המתקבל מהם? הדו"ח מצביע על הבדלים בין אגודות ידידים, קרנות קהילתיות וקרנות משפחתיות וכן על יעדי נתינה עיקריים: בתחום החינוך, בתחום הבריאות, למטרות יהודיות דתיות ונתינה דתית נוצרית. בנוסף לאלה, הדו"ח מצביע על כך שגם בעידן של דיווח מפורט ונתונים דיגיטליים, השקיפות מעורפלת, ועדיין יש צורך בחקירה ידנית יסודית.


מחקר זה נערך על ידי פרופ' ג'יימי לוין דניאל (מאוניברסיטת אינדיאנה), גליה פיט וד"ר אסנת חזן (מהמכון למשפט ופילנתרופיה), ופורסם במרץ 2021.

דו"ח המשך המציג נתונים לשנים 2017 - 2019.

מחקר זה נערך על ידי פרופ' ג'יימי לוין דניאל (מאוניברסיטת אינדיאנה), גליה פיט וד"ר אסנת חזן (מהמכון למשפט ופילנתרופיה), ופורסם במאי 2024.Comments


bottom of page