top of page

נותנים בגדול: דפוסי תרומה והתנדבות של ישראלים במלחמת ״חרבות ברזל״


בסקר זה אנו שואלים את הציבור הישראלי על התרומה וההתנדבות שלו "בשבעת הימים האחרונים" בדומה לסקרים קודמים שערכנו. הסקר נערך על מדגם מייצג של החברה הישראלית (נשים וגברים, יהודים ולא יהודים, ברמות דתיות השכלה והכנסה שונות ובגילאים שונים מעל גיל 18). להלן הדוחות השבועיים על חמישה סבבים של הסקר, ודוח מסכם שבו הרחבנו את החקירה לשלושת ממדי הסולידריות: התנהגות, עמדות וזהות.לסבב הראשון של הסקר, שנערך בסופו של השבוע השלישי למלחמה, השיבו 563 אנשים. התוצאות מלמדות על נתינה חסרת תקדים וחוצת מגזרים.לסבב השני של הסקר, שנערך בסופו של השבוע הרביעי למלחמה, השיבו 609 אנשים. התוצאות מצביעות על התמדה בנטיה הגבוהה לתרום ובסכומי תרומה גבוהים.לסבב השלישי של הסקר, שנערך בסופו של השבוע השישי למלחמה, השיבו 600 אנשים. התוצאות מצביעות על יציבות בנטייה לתרום ולהתנדב.
לסבב הרביעי של הסקר, שנערך בסופו של השבוע השמיני למלחמה, השיבו 609 אנשים. התוצאות מצביעות על עקביות בנתוני תרומה גבוהים מבעבר.
לסבב החמישי של הסקר, שנערך בשבוע ה-13, השיבו 1001 אנשים. התוצאות מצביעות על מגמה של ירידה מתונה בנטייה לתרום ולהתנדב. אך נתוני התרומה עודם גבוהים מבעבר.בדוח המסכם מוצגת מגמת הנתינה לאורך השבועות הנסקרים ובהשוואה לשנים קודמות. כמו כן מוצגת חקירה רחבה יותר הבוחנת שלושה ממדי סולידריות: התנהגות, עמדות וזהות.


הסקר נערך על ידי ד"ר חגי כץ מאוניברסיטת בן גוריון, עו"ד גליה פיט וד"ר אסנת חזן מהמכון למשפט ופילנתרופיה ופורסם בנובמבר 2023.זהו פרסום של נתוני האמת מפלטפורמת JGive מתחילת אוקטובר ועד אמצע נובמבר 2023. ניתוח הנתונים מחזק את ממצאי הסקרים, ומאשש את ההנחה הרווחת בציבור באשר לגידול משמעותי בשיעורי ובהיקפי תרומה מישראל ומחו"ל לנוכח המלחמה.

Comments


bottom of page