top of page

פילנתרופיה מוסדית בישראל: מאפיינים, מגמות ואתגרים


מחקר זה שואף לשרטט את התפקיד והפרופיל של פילנתרופיה מוסדית בישראל, באמצעות שיפור ההבנות אודות מאפיינים מרכזיים, אופני פעולה ותפישות מנחות של קרנות פילנתרופיות והאימפקט שלהן על המרחב החברתי-כלכלי. תכלית מרכזית של המחקר היא לאפיין את החזון והפרקטיקות של מגוון גופי נתינה פרטית בישראל, במטרה לתאר את ההשלכות החברתיות, הפוליטיות והתרבותיות של פילנתרופיה מוסדית. הממצאים מבוססים על תשובותיהם של 60 קרנות הפועלות בישראל לשאלון.

מחקר זה נערך על ידי ד"ר נועה קראוז-להב מהמכון למשפט ופילנתרופיה, כחלק משיתוף פעולה בינלאומי פורץ דרך שבו השתתפו למעלה מ-20 מדינות. שיתוף הפעולה נעשה בהובלת Hauser Institute for Civil Society, בבית הספר קנדי שבאוניברסיטת הארוורד, תוצרי שיתוף הפעולה התפרסמו בדוחות: The Global Philanthropy Report (GPR). המחקר פורסם באפריל 2022.


Comments


bottom of page