top of page

פילנתרופיה מוסדית

פילנתרופיה מוסדית מתייחסת בעיקרה לקרנות פילנתרופיות ולגופים הפועלים כקרנות אף אינם מאוגדים או ממוסדים כך באופן רשמי. התוכנית בוחנת את התפקידים של פילנתרופיה מוסדית, את ההשפעות על ארגוני החברה האזרחית ועל החברה בכללותה, את אופני הפעולה ואת הרגולציה המסדירה או החסרה; ובפרט את מנגנוני ההשפעה על מדיניות ממשלתית באמצעות שיתופי פעולה בין ממשלה וקרנות פילנתרופיות.
Comentarios


bottom of page