top of page

מדיניות ורגולציית פילנתרופיה, בהובלת עו"ד מיכל ארגמן-רון

במסגרת תוכנית מחקר זו נבחנים היבטים רגולטוריים המשפעים על נתינה ופילנתרופיה בישראל. פרויקטי המחקר כוללים, בין היתר מחקר לבחינת שיקולים, תמריצים וחסמים להקמת קרן פילנתרופית בישראל; מעמד מלכ"ר לארגונים חברתיים בישראל; השפעת המדיניות והרגולציה על פעילות פילנתרופיה ברשויות המקומיות וניטור חקיקה והחלטות מיניסטריאליות אשר עשויות לצמצם את מרחב הפעולה של ארגוני החברה האזרחית והפילנתרופיה או לפגוע בהם.
Comments


bottom of page