top of page

שנתון העמותות

תכליתו של שנתון העמותות היא להציג תמונה מקיפה, מעמיקה ועשירה המשקפת את פעילות העמותות והחברות לתועלת הציבור (חל״צ) בישראל. השנתון מבוסס בעיקרו על דיווחי העמותות והחל״צ לרשם העמותות, בתוספת נתונים מנהליים ממקורות שונים – נתונים אשר מתפרסמים ברמת

העמותה באתר גיידסטאר של רשות התאגידים ומשרד המשפטים.עיבוד הנתונים לשנתון העמותות ועריכתו נעשתה במכון למשפט ופילנתרופיה בהובלת ד"ר אסנת חזן בשיתוף עם יחידת רשם העמותות.


שנתון העמותות 2020 הוא הפרסום השני בסדרה, והוא מציג את נתוני האמת אודות פעילות העמותות בשנת 2020 – השנה הראשונה למשבר הקורונה – כשלעצמה ובהשוואה לפעילות העמותות בשנים 2018–2019. שנתון העמותות 2020 פורסם ביוני 2023.


צפו בוידאו של הכנס המקוון שארגנה רשות התאגידים ובו הוצגו נתוני שנתון העמותות 2020 (ד' 10).

שנתון העמותות 2018 הוא פרסום ראשון מסוגו בישראל (מבחינת היקפו) אשר יצא לאור באופן סמלי בדיוק בחלוף 40 שנה מאז נחקק חוק העמותות, תש״ם – 1980. והוא התבסס על נתונים מהשנה הראשונה שבה כלל העמותות חויבו בדיווח מילולי מקוון לרשות התאגידים. שנתון העמותות 2018 פורסם באוקטובר 2020.コメント


bottom of page