top of page

פרספקטיבות על פילנתרופיה – קורס אקדמי

"פילנתרופיה" היא תופעה מורכבת, הנטועה בתרבות, בזמן ובמקום. היא משולבת בחברה, בכלכלה ובפוליטיקה, מעוררת סקרנות, עניין וביקורת. למרות זאת היא אינה נלמדת באופן נרחב, ורב הנסתר על הגלוי בה. מופעיה של הפילנתרופיה מגוונים; בישראל היא תרמה רבות להקמת המדינה ומוסדותיה, היא מתבטאת למשל במתן צדקה בחברות הדתיות והמסורתיות (יהודית, מוסלמית, נוצרית ועוד) והיא פועלת באופן אסטרטגי לשיפור השירותים החברתיים ולקידום שינוי חברתי כולל.


על רקע המורכבות האמורה, הקורס מציע, בגישה פוסט-מודרנית, קולאז' של תאוריות ומחקרים אודות הפילנתרופיה בכלל ובישראל בפרט, השמים זרקור על ממדים שונים של התופעה ומאפשרים לגבש אוסף עשיר של ידע ותובנות. במסגרת הקורס תיבחן תופעת הפילנתרופיה מפרספקטיבות תיאורטיות שונות – כלכלית, פסיכולוגית, סוציולוגית, אתנוגרפית, משפטית ועוד.

הקורס מיועד לתלמידי תואר שני מהפקולטה למדעי החברה ופתוח גם לתלמידי מדעי הרוח ומשפטים.


Comentarios


bottom of page