top of page

פילנתרופיה מוסדית וסוגיות של מגדר: בין תודעה מגדרית לעשייה מגדרית — תחילתו של תהליך שינוי בשדה


דו״ח זה נכתב במסגרת פרויקט מחקרי נרחב אודות פילנתרופיה מוסדית בישראל. על רקע העיסוק הגובר, בספרות המחקרית ובשדה הפילנתרופי עצמו, בשאלות של נתינה פילנתרופית של נשים ולמען נשים, הוחלט להוסיף למחקר המקורי סגמנט שיעסוק בסוגיות של מגדר בשדה הפילנתרופיה המוסדית. השאלה אותה ביקשנו לחקור, היא כיצד בא לידי ביטוי הנושא המגדרי בקרב קרנות הפועלות בישראל הן מבחינת התנהלותן הפנים-ארגונית במובן של שוויון מגדרי (Gender Equity), והן מבחינת פעילותן בתחומי קידום נשים במובן של נתינה ״בעדשה מגדרית". שאלה זו נבחנה באמצעות היבטים שונים בפעילות הקרנות: שילוב נשים בוועד המנהל ובתפקידי ניהול בקרן; ייעודי התמיכה של הקרן בפרויקטים ותכניות בתחומי נשים; שינויים והתפתחויות לאורך השנים במקומן ותפקידן של נשים בקרן; והשפעת הניהול הנשי על דרכי הפעולה של הקרן.


מחקר זה נערך על ידי ד"ר נועה קראוז-להב מהמכון למשפט ופילנתרופיה.Comments


bottom of page