top of page

פילנתרופיה מוסדית בעת משבר: דרכי התמודדות והסתגלות של קרנות בראשיתו של משבר הקורונה בישראל


דו״ח זה נכתב במסגרת פרויקט מחקרי נרחב אודות פילנתרופיה מוסדית בישראל. עם פרוץ מגפת הקורונה בישראל, במרץ 2020, הוחלט להוסיף למחקר המקורי סגמנט שיעסוק בהשלכות משבר הקורונה על פילנתרופיה מוסדית בישראל, תוך התייחסות למשבר כאל מקרה בוחן שעשוי ללמד אותנו על התמודדותן והתנהגותן של קרנות פילנתרופיות בעתות משברים וזעזועים חברתיים־כלכליים. השאלה אותה ביקשנו לבחון, היא כיצד השפיע ומשפיע משבר הקורונה על קרנות פילנתרופיות בישראל, הן מבחינת דרכי ההתמודדות וההסתגלות שלהן, והן מבחינת התפישות המנחות אותן ביחס לתפקידן במשבר?


מחקר זה נערך על ידי ד"ר נועה קראוז-להב מהמכון למשפט ופילנתרופיה, ופורסם באפריל 2022.Comments


bottom of page