top of page

עסקים חברתיים – האם הם ראויים להטבת מס?


בהעדר הגדרה בדין, ארגונים שונים הפועלים לשילוב של מטרה חברתית עם מודל אופרציה עסקית מגדירים עצמם כ"עסקים חברתיים". חלקם מאוגדים כעמותות או כחברות לתועלת הציבור תחת משטר מיסוי המתאים לתאגידים אלו וחלקם פועלים כחברות בע"מ או כקואופרטיבים תחת משטר המיסוי המקובל ביחס לתאגידים מסוג זה. כל העסקים החברתיים מנהלים פעילות עסקית. חלקם גם מחלקים רווחים לבעליהם. אף שהמחקר אינו עוסק בהגדרת "עסק חברתי" הוא בוחן את מדיניות המס הרצויה והאפשרית ואת מנגנוני הפיקוח הבקרה הנלווים לה, לצורך עידוד מודל פעילות של עסקים חברתיים.


המחקר נערך ונכתב על ידי פרופ' יורם מרגליות, ממקימי המכון למשפט ופילנתרופיה ומי ששימש כראש המכון הראשון, במענה לקול קורא של ארגון IVN.Comments


bottom of page