top of page

נתינה פילנתרופית: שיקולים בהקמת קרנות פילנתרופיות בישראל


שאלות המחקר העומדות בבסיס דו״ח זה הינן האם להקים קרן פילנתרופית בישראל, ואם כן, כיצד? המחקר מתמקד בשיקולים שעשויים להוביל להקמת קרנות פילנתרופיות לנתינה של כסף, נכסים או הון (להבדיל מהתנדבות, תרומת זמן או שווה כסף) על ידי פרטים (יחידים או משפחות) בישראל. הצורך בבחינת שאלות אלו קשור בשיח ער שמתקיים בשדה הפילנתרופי בישראל בין תורמים, קרנות, ארגוני תשתית ומעצבי מדיניות, אודות גידול במספר בעלי ההון בישראל והרצון לעודדם למעורבות חברתית והשתתפות בתמיכה בארגוני החברה האזרחית בישראל באמצעות תרומה כספית, בין היתר באמצעות הקמת קרנות פילנתרופיות.


מחקר זה נערך על ידי עו"ד מיכל ארגמן-רון מהמכון למשפט ופילנתרופיה, ופורסם ביולי 2023.


Comments


bottom of page