top of page

ניתוח מדיניות – סעיף 46 לפקודת מס הכנסה


נייר עמדה שהוגש לוועדת פריש לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ועוסק בניתוח היבטים הקשורים לתכלית הסעיף, לשיעור הטבת המס הראוי ולסוגיית התחרות שעשויה להיווצר בהקשר של רעיון "העסקים החברתיים".

נייר העמדה נכתב, הוגש והוצג על ידי פרופ' יורם מרגליות, ממקימי המכון למשפט ופילנתרופיה ומי ששימש כראש המכון הראשון.Comments


bottom of page