top of page

ניטור רגולציה מרכזית הנוגעת לשדה הפילנתרופיה בישראל

הליך הניטור שעורך המכון למשפט ופילנתרופיה נועד לעקוב באופן מרוכז ומקיף אחר רגולציה שעשויה להשפיע על הפילנתרופיה בישראל.

הסדרה נכתבה ונערכה על ידי צוות המכון למשפט ופילנתרופיה.


רגולציה מרכזית הנוגעת לשדה הפילנתרופי בישראל – ריכוז ניטור ומעקב שוטףדמוקרטיה במשבר – פילנתרופיה והשקפה פוליטית

אף שתרומה פילנתרופית עשויה לשקף עמדה פוליטית של תורמים, אין דרך קלה ומיידית לזהות זאת. הנתונים הזמינים לציבור הרחב אודות התורמים לארגונים חברתיים בכלל, ואודות העמדות הפוליטיות של ארגונים חברתיים ושל תורמיהם בפרט, חלקיים ביותר. מי שמבקשים לחשוף עמדות פוליטיות של ארגונים חברתיים ושל תורמיהם נדרשים לפעולות בילוש במאגרי המידע הקיימים ובמקורות נוספים; והעניין ממילא נתון לפרשנות סובייקטיבית של העמדה הפוליטית. המידע המנהלי המצוי וגם המידע שנותר נסתר, הם תולדה של חובות גילוי ושקיפות המוכרעות במסגרת תהליכים פוליטיים ועשויות לשרת מטרות שונות במשחק הפוליטי. לכן יש לנהוג בזהירות רבה בייחוס השקפה פוליטית לארגונים חברתיים ולתורמיהם; יש לזכור כי רב הנסתר על הגלוי והטיעונים בקשר ליחס בין השקפה פוליטית ותרומות הם עצמם חלק מן המחלוקת הפוליטית והם מתבססים על המידע והנתונים המצויים ״מתחת לפנס״.
דמוקרטיה במשבר – מימון פוליטי באמצעות עמותות

על פי הצעת חוק שירות הציבור (מתנות) (תיקון – תרומה למימון הליך משפטי או טיפול רפואי וחובת דיווח), התשפ"ג 2023, יהיו רשאים עובדי ציבור ונבחרי ציבור לקבל תרומה כספית מהציבור הרחב למימון הליכים משפטיים או טיפולים רפואיים הכרחיים וזאת באמצעות עמותה. הצעת החוק מייעדת את מנגנון העמותה למימון מטרות פרטיות של נבחרי ציבור, ומשום כך עשויה לפגוע במעמדן של עמותות כארגונים בפועלים למטרות ציבוריות ולהוביל לפוליטיזציה של ארגוני החברה האזרחית בישראל.

דמוקרטיה במשבר – צמצום מרחב הפעולה של ארגוני חברה אזרחית בישראל

הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי תרומה מישות מדינית זרה), התשפ"ג – 2023 שוללת למעשה מארגונים חברתיים הנתמכים במענקי ישות מדינית זרה את מעמדם כארגון חברתי באמצעות שלילת הטבות המס שארגון חברתי נהנה מהן בדרך כלל. ההצעה, אם תתקבל, עשויה להביא לסגירתם של ארגונים חברתיים הנתמכים במענקי ישות מדינית זרה ובכללם ארגוני סנגור.

Kommentare


bottom of page