top of page

נדיבות בעתות משבר


מגפת הקורונה היוותה הזדמנות ייחודית לחקור כיצד באו לידי ביטוי התנהגויות פרו סוציאליות בקרב אנשים שחיים במדינות שונות, עם מערכות רווחה ובריאות שונות, ומדיניות שונה לניהול ההתמודדות הציבורית עם המגפה. בין יוני לדצמבר 2020, צוותי חוקרים סקרו מעל 20,000 איש ואישה באחת עשרה מדינות, ביניהם ישראל. בניתוח הנתונים נאמדו התנהגויות שונות ובהן עזרה לזולת או זר, תרומה והתנדבות וכיצד הן השופעו מהמשבר.

הדו"ח הישראלי מאיר שלושה ממצאים מרכזיים:

1. המגפה הביאה לירידה בהתנהגות הפילנתרופית, במיוחד בתרומה בלתי פורמלית ובהתנדבות – פורמלית ובלתי פורמלית.

2. לעומת זאת, שיעורי התרומה הפורמלית וסכומי התרומה לעמותות נותרו ברובם ללא שינוי במהלך המשבר.

הארגונים נותרו ברובם ללא שינוי במהלך המשבר.

3. הפגיעה בהתנהגות הפרו סוציאלית בעתיו של המשבר באה לידי ביטוי בעיקר בקרב אוכלוסיות פגיעות כלכלית, שמעמדן בשוק העבודה יחסית חלש יותר.bottom of page