top of page

מחקר משווה אודות תרומות לארגוני מגזר שלישי


יש עניין רב בנתוני התרומות המגיעות לארגוני מגזר שלישי בישראל. סדרת פרסומים זו מציגה נתונים מקיפים אודות הנתינה הפרטית בישראל בהתבסס על נתוני שנתון העמותות בישראל בתוספת נתונים משלימים.

הפרסום הראשון בסדרה עורך השוואה מפורטת בין מקורות המידע השונים: אמנם ישנם כמה מקורות מידע (לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, רשות התאגידים), אולם כל מקור מציג נתונים שונים שאינם ברי השוואה. וכך, אין "שורה תחתונה". תכלית מחקר זה היא השוואה בין נתונים מקיפים ממקורות שונים. ההשוואה נעשית על ידי ניתוח ההבדלים המתודולוגיים בין המקורות, איסוף נתונים משלימים ליצירת מסגרות התייחסות דומות אשר מאפשרות השוואת הנתונים, וניתוח הפערים הנותרים בין המקורות.


המחקר נערך על ידי ד"ר אסנת חזן מהמכון למשפט ופילנתרופיה, ופורסם באפריל 2021.


זהו פרסום שני בסדרה "מחקר משווה" המציג נתונים אודות היקף הנתינה הפרטית בישראל בשנים 2018-2020. הנתונים המוצגים במחקר זה מבוססים על הנתונים הגולמיים אשר שימשו להכנת שנתון העמותות בישראל בתוספת נתונים משלימים על פי המתודולוגיה המפורטת בפרסום הראשון בסדרת "מחקר משווה".


המחקר נערך על ידי ד"ר אסנת חזן מהמכון למשפט ופילנתרופיה, ופורסם ביולי 2023.
Comments


bottom of page