top of page

יסודות הפילנתרופיה – קורס העשרה לאנשי ונשות מקצוע

הקורס מיועד לאנשי ונשות מקצוע בשדה הפילנתרופי. הקורס בוחן את נושא הפילנתרופיה לרוחב – מהיבטים משפטיים, היסטוריים, אתיים ואקטואליים. המשתתפים.ות בקורס לומדים על תפקידיה המגוונים של הפילנתרופיה בכלל ובישראל בפרט: כיצד בישראל היא תרמה רבות להקמת המדינה ומוסדותיה; כיצד היא ממלאת תפקיד בחברות דמוקרטיות בכך שהיא יוצרת ומאפשרת קיום של טובין ציבוריים בנוסף לשלטון המרכזי והמקומי; ועד כמה החקיקה והרגולציה בישראל יעילות באסדרה שלה. כמו-כן נלמדים נושאים הקשורים לנתונים אמפיריים אודות הפילנתרופיה בישראל, להסדרי מיסוי, ליחסים עם ארגונים חברתיים ולאופן בו לעתים פועלת הפילנתרופיה בניסיון לשינוי המציאות הפוליטית והחברתית על בסיס תפיסות עולם.

הקורס מתמקד בפילנתרופיה מוסדית ונותן מענה לאנשי ונשות מקצוע בקרנות פילנתרופיות, לדרג מקצועי בכיר במגזר הציבורי, ולעורכי-דין ורואי-חשבון, אנשי "פמילי אופיס" – שבמהלך עבודתם נפגשים עם פילנתרופיה או עם פוטנציאל לקיומה, ועשויים להשתמש בידע רוחבי ורלוונטי אודותיה. עבור לקוחותיהם. לקוחות


bottom of page