top of page

אחריות חברתית תאגידית במעבר – מוולונטרי למנדטורי – המקרה של הודו – סקירת ספרות


הודו אימצה בחקיקה מודל המחייב תאגידים לתרום או להשקיע מרווחיהם בפרויקטים של אחריות חברתית (MCSR). בכך יצרה הודו שעטנז בין תרומה וולונטרית לרגולציה מיסויית. מודל זה מעורר לכן עניין רב במישור המעשי והתיאורטי כאחד. במחקר זה מוצגת סקירת ספרות שיטתית הכוללת ניתוח כמותי ואיכותי של 47 מאמרים אקדמיים לגבי MCSR בהודו.


המחקר נערך על ידי ד"ר ליעד אורתר בשיתוף צוות המכון למשפט ופילנתרופיה.Comments


bottom of page