top of page

תרומות קטנות במספרים גדולים


בשנים האחרונות אנו עדים לנוכחות הולכת וגדלה של הפילנתרופיה המקוונת (online), אך אין מעקב שיטתי ומקיף אחר התופעה של תרומות מקוונות. מחקר זה הוא ראשון מסוגו בישראל, והוא מבוסס על נתוני האמת של JGive, פלטפורמה אינטרנטית לגיוס תרומות מקוונות, בין השנים 2015 (עת התחילה את פעילותה) ועד לאמצע שנת 2021. בשנים אלה, התרומות המקוונות בפלטפורמה היו בנסיקה והדפוסים מצביעים על כך שפוטנציאל התרומות המקוונות בישראל נמצא בשלבי גדילה משמעותיים. התובנה החד משמעית המסתמנת ממחקר זה היא שמספר התרומות המקוונות הוא הקובע! מספר התרומות, ולא גודל תרומה ממוצעת, הוא הגורם המשמעותי ביותר המסביר את סך התרומות הכולל שנתרם דרך הפלטפורמה, את תנודתיות סך התרומות לאורך השנה, ואת ההבדלים בסך התרומות בין עמותות שונות, ובין שנים שונות באותה עמותה.


המחקר נערך על ידי ד"ר אסנת חזן וברק צור, במסגרת שיתוף פעולה מחקרי בין המכון למשפט ופילנתרופיה ובין פלטפורמת JGive, ופורסם בנובמבר 2021.Comments


bottom of page