top of page

קרנות לתועלת הציבור – מענה לקול קורא


מענה המכון למשפט ופילנתרופיה לקול קורא של משרד המשפטים מיולי 2022 להתייחסות הציבור בנושא קרנות לתועלת הציבור.

במסגרת המסמך מפורט כי אין צורך מעשי בתיקון והחייאת תאגיד מסוג "קרן לתועלת הציבור" כפי שנקבע בתיקון 23 לחוק החברות משנת 2014. לצד זאת, לשם עידוד הפילנתרופיה, באמצעות קרנות פילנתרופיות, ושילובן המיטבי במדיניות חברתית-כלכלית בישראל, מוצע לנקוט בצעדי מדיניות אחרים בתחום דיני התאגידים וצעדים משלימים בתחום דיני המיסים.Comments


bottom of page