top of page

פילנתרופיה של ישראלים 2012 – 2015


מטרות הסקר הן לאמוד את היקף הפילנתרופיה של ישראלים לפי מקור התרומות וגודלן, ולהשוות אותה למקורות הכנסה אחרים של מלכ"רים. זאת על מנת לקבל תמונת מצב אודות המימון הפרטי של השירותים החברתיים בישראל. הסקר כלל מדגם של 418 מלכ"רים מכל תחומי הפעילות, המייצגים את כלל המלכ"רים בישראל שהכנסתם עולה על 500 אלף ש"ח בשנה. הסקר התבסס על שאלון למלכ"רים.


הסקר נערך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף עם יוזמת "יכולים נותנים" והמכון למשפט ופילנתרופיה. לדוח המלא באתר הלמ"ס.Comentários


bottom of page