top of page

עד כמה "מוצדקת" ועד כמה "צודקת" הטבת המס לתרומה?


סעיף 170 של חוק מס ההכנסה האמריקני ידוע בשם "ניכוי תרומה לצדקה". מאמר זה בוחן את הרציונל של הסעיף וכן את השפעתו על חלוקת הכנסה ועושר. מסקנתו היא שניתן להצדיק את הניכוי על בסיס שיקולי יעילות ועל בסיס עקרונות הדמוקרטיה, אך הוא אינו בגדר "צדקה", שכן השפעותיו החלוקתיות ניטרליות או אפילו רגרסיביות.


המאמר נכתב על ידי פרופ' יורם מרגליות, ממקימי המכון למשפט ופילנתרופיה ומי ששימש כראש המכון הראשון.

המאמר פורסם בכתב העת TIL, גיליון 18(1), 2017.


コメント


bottom of page