top of page

סקר השפעת משבר נגיף הקורונה על ארגונים חברתיים בישראל


זהו דוח המבוסס על סקר בזק אשר הושק ביום 2.4.2020 ונסגר ביום 19.4.2020. ארגון מנהיגות אזרחית ביקש לאסוף מידע עדכני על סוגי הפגיעה שהארגונים החברתיים ספגו בעת משבר הקורונה, על מנת לקדם מול משרד ראש הממשלה מתן מענים מגזריים לארגוני המגזר השלישי. ארגון שיתופים נרתם למשימה וסייע בבניית שאלון מותאם למטרה זו. הממצאים המובאים בדוח זה מבוססים על תשובותיהם של 308 הארגונים המשיבים. ניתוח הנתונים וכתיבת הממצאים נעשו במכון למשפט ופילנתרופיה.


הסקר נערך ביוזמת "מנהיגות אזרחית" ובשיתוף עם "שיתופים", ודוח הסקר נכתב במכון למשפט ופילנתרופיה


Comentarios


bottom of page