top of page

מענקי ישות מדינית זרה 2012-2019


סעיף 36א לחוק העמותות, התש"ם–1980 מטיל חובה על עמותה שמחזורה הכספי עולה על 300,000 ש"ח לדווח, בדו"ח הכספי, על מענקים שקיבלה מישות מדינית זרה העולים על 20,000 ש"ח. עמותה או חל"צ שעיקר מקורות המימון שלהן מישות מדינית זרה, נדרשות לדווח על כך במפורש (סעיף 5א לחוק). מחקר זה מתבסס על דיווחי העמותות והחל"צ לרשות התאגידים, ומציג נתונים מצרפיים אודות מענקים מישות מדינית זרה בשנים 2012 – 2019.

המחקר נערך על ידי ענת קליגר הרבסט מהמכון למשפט ופילנתרופיה.


Comments


bottom of page