top of page

מגמות ותמורות בפילנתרופיה היהודית־אמריקאית בשנים 2015-2000


הפילנתרופיה היהודית אמריקאית היא אחד ממקורות התמיכה במדינת ישראל ובמוסדותיה החל מאמצע המאה ה-20 ועל כן מעוררת עניין מחקרי רב. הניסיון המחקרי לאפיין את התפתחות הפילנתרופיה היהודית אמריקאית הוביל ליצירתו של גוף ידע היסטורי ארגוני שכולל מידע רב על נסיבות התפתחותה של המערכת אך לא על התנאים שהובילו לשינויה. הממצאים המוצגים בפרק הזה מבוססים על דפוסי הנתינה של 1,235 ארגונים יהודיים בארצות הברית שהעבירו מענקים הגבוהים מחצי מיליון דולר למטרות ישראליות לאורך השנים 2000 – 2015. הניתוח התמקד במספר המענקים ובהיקפם לאורך תקופת המחקר, במאפייני הארגונים מחלקי המענקים, במקבלי המענקים ובפיזור הגיאוגרפי של הנתינה.


המחקר נערך על ידי חנה שאול בר ניסים מאוניברסיטת ברנדייס ופורסם בספר: יהודי ארצות הברית והביטחון הלאומי של ישראל | עורכים: אסף אוריון ושחר עילם


Comentários


bottom of page