top of page

דפוסי תרומה של יחידים בישראל 2016


המחקר בחן דפוסים ומניעים לנתינה, להתנדבות ולתרומת איברים, וכן עמדות של ישראלים כלפי פילנתרופיה ואמון במוסדות, באמצעות מדגם מייצג של יהודים וערבים ישראלים בני 18 ומעלה. מצאנו כי הציבור בישראל הוא נדיב כאשר למעלה מ-75% מן המשיבים תרמו, למעלה מרבע רשומים כתורמי איברים וכמעט שליש התנדבו במהלך 12 החודשים שקדמו למחקר. מצאנו גם ששלושת התחומים המועדפים לתרומה הם שירותי רווחה, בריאות וארגוני דת. רוב המשיבים תורמים באופן ספונטני: לקבצנים ברחוב, לגייסי תרומה בדלת, או בקופות צדקה. רוב המשיבים מדווחים על מניעים אלטרואיסטיים לתרומה כגון הרצון לעזור ולמלא את "החובה המוסרית" שלהם, לצד ההנאה מתחושת אישית טובה (Warm glow) מעצם התרומה. לבסוף, אנו מגלים גם כי אמון כללי נמצא בקורלציה חיובית עם נתינה.


המחקר נערך על ידי פרופ' נוח דרזנר (אוניברסיטת קולומביה), ד"ר איתי גרינשפן (האוניברסיטה העברית), ד"ר חגי כץ (אוניברסיטת בן גוריון), וגליה פיט (המכון למשפט ופילנתרופיה).


Comments


bottom of page